Sumanget Jangkrik

Dina hiji waktu jangkrik-jangkrik kumpul di sisi leuweung. Maranehna silih curhat mudalkeun eusi hate. Aya nu ngadongengkeun harga BBM naek, aya oge nu keur pusing mikiran budakna nu keur gering teu kabeuli ubar... Cunah ceuk tukang obat dolarna luhur keneh. Padahal dolar geus turun oge da embungeun milu turun hargana teh.


Ari jangkrik nonoman ngan mikiran harga udud nu teu turun-turun sedengken beuki dieu kabutuhan udud beuki ngalobaan. Teu cukup sabungkus. Katambah biaya minyak seungit jeung mahugi lamun rek apel.

Aya golongan jangkrik nu katampona teh anteng wae teu pusing. Malah maranehna teh kalahkah asik nyieunan stiker. Aralus stikerna kelirna rupa-rupa. Tulisanna: "Hoy..! Bangsa Jangkrik Hudang, euy" kitu tulisanna teh aya deui tulisan nu eusina: "Sakali Jangrik tetep Jangkrik. Hidup bangsa JANGKRIK..!" terus nu hiji deui keur mungkusan stiker nu tulisanna: "JANGKRIK Inside".

Salah sahiji jangkrik nu kolot ngadeukeutan nu keur mungkusan stiker bari nanya.

"Jang, alus euy stiker teh. Keur naon ieu teh?"

"Keur ditapelkeun dina panto, Bah! Ieu bah sok tapelkeun, nya!" jawab jangkrik bari nyodorkeun salambar.

"Alus, euy. Naon maksudna ieu teh?"

"Taroskeun we kaditu, tuh.." tembalna bari nunjuk ka jangkrik kalung ngora nu pangawakanna tegep keur maca buku SBJs (Sajak, Banyol Jangkrik salawasna).

"Jang Anom nu kasep, keur naon ilaing teh?"

"Eh.. Abah.. Ieu, bah nuju maca... Rame, Bah.. tulisan dulur urang di pangumbaraan. Aya sajak jeung banyol. Bade peryogi naon, Bah?" tembalna bangun daria.

"Ieu Abah di bere stiker ku si ujang itu tuh.. Abah hayang nyaho naon maksudna?"

Si Jangkrik ngora nu memang mangrupakeun pilot project-na, ngarenghap heula.

"Ngahaja sim kuring jeung babaturan hayang ngamajukeun bangsa jangkrik. Da goreng-goreng teh urang mangrupakeun hiji seler leuweung nu minabanda pangabisa jeung seler leuweung lianna."

"Geuningan make nyieun nu kieu sagala? Olok kejo... Nyaho urang teh keur seuseut hirup. hayoh kalahkah nyieunan nu kawas kieu. Da nu kieu mah teu bisa di dahar."

"Kieu Abah Jangkrik. Maksud sim kuring saparakanca teh hayang ngahudangkeun sumanget hirup dulur-dulur urang. Sabenerna hirup seuseut teh bisa disanghareupan mun urang gede hate jeung gede sumanget. Lantaran salila ieu urang teh seuseut hirup lain wae urang pedah bodo. Sajaba ti eta kulantaran seler Jangkrik eleh sumanget jeung seler sejenna. Pedah seler urang mah ngan ukur bisa disada, padahal ukur disada wae oge sugan jeung sugan bisa ngaronjatkeun wiwaha seler. Ulah urang teh diwowoy terus ku seler maung ceunah ceuk manehna seler urang teh sorana alus, kalem, terus we urang teh dilalaworakeun nu ahirna dina ilubiung kahirupan leuweung urang teh ngan ukur kabagean sesa. Ari bukurna geus tampur ludes ku seler manuk, peucang, kadal, jeung nu pang sangklengna eta beurit. Tah ayeuna dina raraga ngahudangkeun sumanget sina dina wowoyan, nya sim kuring teh nyieun nu kieu. Sabenerna lain stiker wae, Bah. Diantarana nyitak buku SBJs. Nu eusina sagala rupa sajak jeung banyol. Malah aya dulur urang di wewengkon sejen nu geus nyieun pabukon, nu buku-bukuna meunang mere ti dulur-dulurna keneh."

"Terus biayana ti mana?"

"Biayana nya sim kuring saparakanca ngumpulkeun dina kencleng. Sapalih kanggo nyitak buku, sapalihna deui kanggo ngadamel stiker. Engke dibagikeun bari digantian ku artos. Mun nu boga duit leuwih hadena nyokot rada loba. Bagikeun kanu kira-kira kurang mampu. Sina hudang sumangetna..!"

"Hmmm... kitu, Jang? Abah satuju, lah mun kitu mah... Abah ge puguh aya kerep hayang siga kitu seler jangkrik teh teu tinggaleun ku seler leuweung lianna. Komo tah ka si Beurit, nu sok puak-paok duit anggaran leuweung."

"Tah sugan mun urang bisa hudang deui sumangetna, sora urang teh teu ukur disada pasosore nu jadi papaes leuweung. Tapi bisa jadi ngusiran beurit-beurit nu sangkleng."

"Mudah-mudahan, Jang. Tah Abah menta deui stiker jeung bukuna. Abah ngan mawa duit sakieu, yeuh. Kira-kira meunang sabaraha siki? Engke urang bikeunan ka jangkrik-jangkrik nu teu bogaeun buku." Abah Jangkrik bari nyodorkeun duit 900 rebu.

Teu lila nuturkeun baladna si Abah jangkrik, salah sarebu jangkrik ti Ciamis hayang nyaho kana obrolan meuni katempo asik pisan. Barang diobrolkeun deui. Manehna oge kataji kana maksud stiker jeung buku. Tungtungna Jangkrik Ciamis teh kusiwel ngaluarkeun duit 850 rebu miluan "menta" buku.

Ti saprak harita ampir unggal imah jangkrik napel stiker. Jeung teu loba nu resep kana bacaan SBJs. Sababaraha taun ti harita seler Jangkrik jadi hudang sumangetna. Jangkrik-jangkrik ayeuna geus motekar. Teu saeutik jangkrik-jangkrik sarakola ka Babakan USA, aya oge nu muka usaha di Bojong RUSIA. Nu jaradi dosen. Wah pokona edun lah.

Ayeuna sora jangkrik teh geus bisa nyingsieunan beurit-beurit nu bareuki maokan duit anggaran leuweung. Teu saeutik beurit-beurit arasuk bui alatan jangkrik.

Ditulis ku: Om Teddy Widara

Tidak ada komentar: